طیورتالیف: ربرت بلایر، ترجمه: دکتر ابوالقاسم گلیان-مهندس عبدا... اکبریان-مهندس محمدجواد آگاه-مهندس اردشیر شیخ احمدی، تاریخ نشر: پاییز1390
حدود دو قرن است كه انسان صنعتي با سرعت فزاينده‌اي از زندگي با طبيعت در حال فاصله گرفتن است. نظام توليد فرآورده‌های كشاورزي و دامي بصورت فشرده و معمولاً تك‌محصولي در هر منطقه از جهان گسترش يافته است. به همين جهت استفاده از سموم دفع آفات، قارچ‌كش‌ها، كودهاي شيميايي نیتروژنه، فسفر و غيره و همچنين كاربرد داروهاي صنعتي، هورمون‌ها، واكسن‌ها و غيره براي پرورش صنعتي دام‌ها، پيوسته در حال افزايش مي‌باشد. از طرف ديگر اصلاح نباتات و اصلاح دام‌هاي صنعتي در يك قرن اخير به‌نحوي انجام شده است كه توليد فرآورده‌های كشاورزي و دامي را بصورت عمودي يعني به‌ازاي هر واحد، به‌شدت افزايش داده است.