بزتالیف: دکتر رضا ولی زاده، تاریخ نشر: بهار 1390
 
مطالب این کتاب اساسا برای عرضه اطلاعات و آگاهی های لازم به کارشناسان، دانشجویان علوم دامی به ویژه در سطح کارشناسی به رشته تحریر درآمده است.