اصول ایمنیتدوین و گردآوری: دکتر رضا ولی زاده - مهندس موسی وطن دوست، تاریخ نشر: پاییز 1389

این کتاب در راستای تشخیص نیاز کلیه افراد مرتبط با آزمایشگاه ها و کارگاه‌ها مانند مسؤولان، کارشناسان، دانشجویان (در سطوح مختلف) و کاردانان به رشته تحریر در آمده است. هدف از ارائه این اثر عرضه آگاهی‌ها و اطلاعات لازم از شرایط و امکانات ایمنی که باید در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها فراهم باشد، نحوه کار با دستگاه‌ها و مقررات و ضوابط ایمنی و زیست محیطی که باید رعایت شوند؛ می‌باشد. امید است که انتشار این کتاب بتواند حداقل آگاهی‌های لازم را برای کلیه دست اندرکاران محترم در سطوح مختلف و مراکز متعدد آزمایشگاهی و کارگاهی اعم از دولتی و غیر دولتی فراهم نماید.

شکی نیست که این مجموعه نیز همانند هر اثر منتشر شده دیگر دارای نواقص و اشکالاتی خواهد بود، لذا ضمن عرض پوزش از وجود و بروز این کمبودها و ایرادات احتمالی و قطعاً ناخواسته از کلیه خوانندگان محترم در دانشگاهی و کارکنان و کارشناسان، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خصوصی تقاضا می‌شود با ارایه نقطه نظرات ارزشمند خود و ذکر نواقص و ایرادات کتاب، مؤلفان را در انتشار اثری بهتر و با نواقص کمتر در چاپ‌های بعدی یاری نمایند.