دام1تاليف: سي. ال. ديويس - جي. كي. دراكلي، ترجمه: عباسعلي ناصريان، بهنام صارمي، مسلم باشتني، عليرضا فروغي، تاريخ نشر: 1384

آينده هر واحد پرورش گاو شيري به ميزان موفقيت آن در برنامه‌هاي مربوط به پرورش گوساله و تليسه دارد. پرورش گوساله از مهمترين و حساسترين فعاليتهاي متداول در گاوداريها است. به همين دليل نحوه رشد و مديريت گوساله ها از بارزترين فعاليتهاي مورد توجه پرورش دهندگان و متخصصان بخش است.