اا2تاليف: روالد نزلين، ترجمه: دكتر غلامرضا هاشمي تبار، با همكاري: دكتر مسعود رجبيون، دكتر مريم ملكي، تاريخ نشر: 1384

ايمونولوژي مدرن از اكتشافات انقلابي كه صد سال پيش، در دهه آخر قرن 19 رخ داد، شكل گرفته است. در سال 1980 اميل بهرينگ وكيتاساتو دريافتند كه سرم گرفته شده از خرگوشهايي كه قبلا توكسين هاي باكتريايي به آنها تزريق شده بود مي تواند همان توكسين ها را خنثي كند.