آناتومی تاليف: دكتر ابوالقاسم نبي پور - دكتر احمد علي محمدپور، تاريخ نشر: 1388
در اين كتاب آناتومي استخوان ها، مفاصل، ماهيچه ها، عروق خوني و اعصاب اندام هاي حركتي قدامي و خلفي حيوانات اهلي به صورت جامع و مقايسه اي بيان شده است. همچنين به اختلالات حركتي ناشي از فلجي بعضي از اعصاب نيز پرداخته شده است.