گوارشتاليف: جيمز كانينگهام - برادلي كلين، ترجمه: دكتر حميدرضا كازراني، تاريخ نشر: 1388
دانش فیزیولوژی به مطالعه عملکرد طبیعی بدن و در حقیقت مطالعه تمامی مولکولها، سلولها و اندامهای آن و همچنین کنش و واکنش های بین آنها می‌پردازد. از آنجا که موضوع دانش طب (اعم از پزشکی و دامپزشکی) مطالعه عملکرد غیر طبیعی بدن و اجزای آن است، جهت فهم مکانیزم بیماری‌ها، آگاهی از فیزیولوژی ضروری می باشد. از این رو، درس فیزیولوژی و سایر دروس مهم علوم پایه در برنامه آموزش دامپزشکی در آغاز دوره ارائه می شوند.