ماما داتاليف: پيتر.جي.جي. جكسون، ترجمه: دكتر امير هوشنگ فلاح راد - دكتر مسعود طالب خان گروسي، تاريخ نشر: 1387
هدف اين كتاب توضيح دادن برخي از مسائل مربوط به مامائي دامپزشكي است كه دامپزشكان به آنها برخورد‌مي‌كنند. در این ارتباط راههائي جهت برطرف كردن اين مسائل در دامداري، اصطبل، در منزل و يا در هنگام جراحي ارائه شده است. اين اميد وجود دارد كه محتواي كتاب در اين رشته جالب دامپزشكي مفيد واقع شود. همچنين اميدواريم كه صاحبان حيوانات و خود حيوانات نيز سودي از اين راه ببرند. در این کتاب زايمان طبيعي در گونه‌هاي اهلي توضيح داده شده، بيماريهاي آبستني تهدید کننده زندگي جنين ها و يا مادران و رهیافت های بالینی این بیماریها در بخش های اولیه مورد بحث قرار گرفته. مسائل مربوط به سخت زائي در گونه‌هاي اهلي، ميزان وقوع، دلايل، مطالعات و درمان سخت زائي بطور مشروح ذکر شده است. مراقبت پس از زايمان در حيوانات كوچك در بخش های میانی مورد بحث قرار گرفته و توصيه هائي نيز داده شده. در بخش های پایانی، عمل سزارين در تمامي‌گونه ها همچنین فيتوتومي، در گونه‌هاي بزرگتر و مسائل پس از زايمان در حيوانات بزرگ و كوچك بحث شده. در آخر، جلوگيري از سخت زائي از جمله روش‌هاي القاء زايمان پوشش داده شده است.