ژنتاليف: دكتر مجتبي طهمورث پور، تاريخ نشر:1387

طي ساليان متمادي تدريس دروس ژنتيك و اصلاح نژاد دام همواره فقدان مجموعه اي مدون كه سرفصل دروس ستاد انقلاب فرهنگي را پوشش دهد احساس مي شد. اين كتاب مشتمل بر سه بخش كلي است. در بخش اول به صفات اصلاحي و ويژگي هاي آن، در بخش دوم به بررسي پارامترهاي مهم در اصلاح دام و در بخش سوم به معرفي جنبه هاي مختلف انتخاب اشاره شده است.