سیستاليف: ارنست ماير - پيتر د. اشلوك، ترجمه: اميد ميرشمسي كاخكي - دكتر جمشيد درويش، تاريخ نشر: 1387
سيستماتيک جانوري يکي از شاخه‌هاي علم زيست شناسي است که هدف آن شناسایی ، نامگذاری و رده بندي جانوران و بازسازي روابط و خويشاوندي بين آنها در سطوح مختلف سازمان بندی است. بیوسیستماتیک یا سیستماتیک نوین یکی از شاخه های جدید است که تنوع زیستی زیست کره را با استفاده از روش های جدید میدانی و آزمایشگاهی برای شناسایی ساختار جمعیتی گونه ها و يگان‌هاي تنوع زيستي تحلیل تجربی می کند و بر اساس میراث مکتوب سیستماتیک جانوری، فرگشت زیستی و رده بندی فیلوژنتیک یگان های تنوع زیستی را به عنوان سیستم مرجع جهانی طبقه بندی می نماید.