تکنیک

تالیف: لوکاکوکولین-دانیلو ارکولینی، ترجمه: دکتر سید علی مرتضوی-احمدرضا بهرامی-علیرضا صادقی-بلال صادقی، تاریخ نشر: بهار 1390 

 هتمام نويسندگان اين کتاب بر تلفيق دو فناوری باستانی و فرا مدرن برای معرفی مقايسه‌ای کاربرد تکنيک‌های مولکولی در صنايع تخميری بوده است. لذا ساختار کتاب به نحوی است که ظرفيت روش‌های مبتنی بر اسيد نوکلئيک را در تشخيص و توصيف فلور ميکروبی موجود در جمعيت‌هايي که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند به خواننده معرفی می‌نمايد. به طور خلاصه در فصل نخست اين کتاب به معرفی مهم‌ترين تکنيک‌های مولکولی مؤثر در بوم‌شناسی ميکروبی مواد غذايي تخميری پرداخته شده و
در فصل‌های بعدی ضمن ارائه نتايج حاصل از اين تکنيک‌ها برای مهم‌ترين فراورده‌های تخميری نظير لبنيات، گوشت‌های تخميری، خميرترش، سبزيجات تخمير شده و ساير فراورده‌های تخميری در سه فصل انتهايي کتاب، مزايای عمده و بعضا محدوديت‌های اين تکنيک‌ها ارائه گرديده‌ و دانش داده‌پردازی زيستی و اُمیکس‌ها نيز به عنوان بخشی از زيست‌شناسی پنهان برای درک وقايع، مهندسی ژنتيک و بهينه‌سازی فرايندهای تخميری معرفی شده‌اند.