فرآ

تالیف: توماس السن و نیلز بینگسن، ترجمه: دکتر فخری شهیدی-راحله قاسم زاده، تاریخ نشر: تابستان 1390

 این کتاب مشتمل بر مقدمه، فرآوری حداقل مواد غذایی با روش های حرارتی، فرآوری حداقل مواد غذایی با روش های غیرحرارتی، بسته بندی تحت اتمسفر اصلاح شده، بسته بندی فعال و هوشمند، نگه دارنده های طبیعی مواد غذایی، مفهوم هاردل، معیارهای ایمنی برای مواد غذایی حداقل فرآوری شده، فرآوری حداقل در عمل: میوه ها و سبزی های تازه، فرآوری حداقل در عمل: مواد غذایی دریایی و فرآوری حداقل در آینده: يكپارچگي در زنجيره عرضه می باشد.