تاليف: سيد علي مرتضوي-الهام خاني پور-سيد هاشم حسيني پور، تاريخ نشر: 1386اطلس 

دون داشتن اطلاعاتي درباره خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم هاي عامل فساد و مسموميتهاي غذايي، شناخت زنجيرة تحولاتي كه در بروز بيماريهاي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده رخ مي دهد مشكل است. از اينرو كتاب اطلس ميكروبيولوژي مواد غذايي با هدف ارائه اطلاعات مختصر و ضروري دربارة خصوصيات موفولوژيكي و بيوشيميايي ميكروارگانيسم ها تدوين شده است.