غذاتاليف: ويليام ت. هابرت و همكاران، ترجمه: دكتر محمد محسن زاده-دكتر سعيد خانزادي، تاريخ نشر:1384

كنترل كيفيت موادغذايي مهمترين معياري است كه در توليد محصولات غذايي مورد توجه قرار مي‌گيرد. محصول غذايي با كيفيت نه تنها ضامن سلامت مصرف كننده است، بلكه از جمله بارزترين ابزارهاي رقابت در عرصه توليد مواد غذاي به شمار مي‌رود.