ترویج کشاورزی
 • نویسنده: ان ویلیام ون دن بن (Anne Willem van den Ban)، اچ اس هاوکینز
 • مترجم: محسن تبرائی، اس‍دالله زم‍ان‍ی‌ پ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1394
 • شابک (ISBN): 978-964-386-129-2
 • ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
 • تعداد صفحات: 384
 • عنوان به انگلیسی: Agricultural Extension
 • مشاهده صفحات اولیه کتاب

ترویج کشاورزی یک ابزار مهم برای توسعه روستایی است، به ویژه در مناطق کمتر صنعتی؛ متخصصان ترویج، نقش حیاتی در آموزش کشاورزان برای تولید محصولات بهتر و حیوانات بارورتر با هزینه کمتر ایفا می کنند. ترویج کشاورزی به عنوان یکی از ابزارها و وسایل ...

ترویج کشاورزی یک ابزار مهم برای توسعه روستایی است، به ویژه در مناطق کمتر صنعتی؛ متخصصان ترویج، نقش حیاتی در آموزش کشاورزان برای تولید محصولات بهتر و حیوانات بارورتر با هزینه کمتر ایفا می کنند.

ترویج کشاورزی به عنوان یکی از ابزارها و وسایل توسعه کشاورزی همواره بازوی اجرایی دولت ها در فرآیند توسعه کشاورزی بوده و همراه و همگام با سایر عوامل موجب افزایش تولیدات کشاورزی شده و بسیاری از کشورها را در دهه های اخیر به خودکفایی غذایی رهنمون گردیده است.

کتاب حاضر با نام ترویج کشاورزی، حاوی تجارب با ارزش نویسندگان و حاصل تجارب بسیاری از آگاهان و کارشناسان در نقاط مختلف دنیا در قرن گذشته می باشد. این کتاب تاکنون به هشت زبان زنده دنیا ترجمه شده و نهمین زبان هم فارسی است.

 • فصل 1. مقدمه
 • فصل 2. ترویج و آموزش ترویجی
 • فصل 3. روش های تاثیرگذاری بر رفتار انسان
 • فصل 4. اخلاقیات در ترویج
 • فصل 5. سابقه نظری استفاده کشاورز از ترویج
 • فصل 6. روش های آموزشی در ترویج کشاورزی
 • فصل 7. برنامه ریزی برنامه های ترویجی
 • فصل 8. ارزشیابی، نظارت و بازنگری
 • فصل 9. مشارکت کشاورزان در برنامه های ترویجی
 • فصل 10. سازماندهی و مدیریت سازمان های ترویج
 • فصل 11. نقش ترویج کشاورزی
 • منابع

کشاورزی -- ترویج