مباحث این کتاب درباره مفهوم «توسعه پایدار» است که به عنوان راه حلی برای جستجوی توازن میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می شود. گفتنی است در فصول آغازین کتاب شاخص های پایداری و ادبیات توسعه پایدار به انضمام ...

مباحث این کتاب درباره مفهوم «توسعه پایدار» است که به عنوان راه حلی برای جستجوی توازن میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی معرفی می شود. گفتنی است در فصول آغازین کتاب شاخص های پایداری و ادبیات توسعه پایدار به انضمام اصول و معیارهای سنجش پایداری تشریح می شوند. در بخش مبانی کتاب هم روش تعدیل یافته ای از تحلیل نظام مند پایداری (SSA) بررسی می شود. و در پایان تجارب به دست آمده در زمینه پایداری محیط زیست همراه با توصیه ها و پیشنهاداتی برای حفظ محیط زیست و ... درج گردیده است.

  • فصل 1. مرز جدید پایداری: جایگاه ما کجاست؟
  • فصل 2. شاخص های پایداری: بک مرور مختصر
  • فصل 3. تحلیل پایداری نظام مند و مورد انتظار
  • فصل 4. اجرای SPSA: چند تجربه انعکاسی
  • فصل 5. مرزهای جدید عمل
  • فصل 6. پایان یک سفر
  • ضمیمه 1: تحلیل نظام مند و بالقوه پایداری (SPSA) در مالت
  • یادداشت ها
  • منابع

.....