مقدمه ای بر ارزش گذاری محیط زیست

اگرچه محیط زیست مهم ترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده، به نحوی که یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی می باشد. به همین دلیل دولت ها تلاش می نمایند تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مختلف مبتنی بر ...

اگرچه محیط زیست مهم ترین مولفه زیست انسان ها محسوب می شود، اما تاکنون ارزش واقعی و مساعدت های آن به درستی مشخص نشده، به نحوی که یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی می باشد. به همین دلیل دولت ها تلاش می نمایند تا با اتخاذ سیاست ها و برنامه های مختلف مبتنی بر نتایج حاصل از پیمایش های میدانی، بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند و یا این که آثار منفی کارکردهای انسان بر محیط زیست را کاهش دهند. در ایران نیز در سال های اخیر در قالب قوانین و مقررات و برنامه های پنج ساله تلاش هایی در جهت حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی های زیست محیطی صورت گرفته است؛ اما در دو بعد، خلاء جدی احساس می شود: اول، مطالعات تجربی اندکی در حوزه کمی سازی آثار کارکرد انسان بر محیط زیست (آلودگی ها و تخریب محیط زیست) و نیز ارزش گذاری آن صورت گرفته است.

دوم، تلاش چندانی در جهت ایجاد اطلاعات علمی برای ارزش گذاری و کمی سازی آثار محیط زیست و آلودگی های زیست محیطی در قالب انتشار کتاب انجام نشده است. با توجه به این دو بعد، این احساس در نویسندگان تقویت شد تا با نگارش کتابی منسجم و تخصصی در زمینه ارزش گذاری محیط زیست با رویکردی تجربی مبتنی بر برخی مطالعات و مثال های روشن، خلاء موجود را پر کنند. این کتاب اولین کتاب تخصصی است که در این حوزه منتشر شده است و می تواند به عنوان کتاب درسی مورد استفاده دانشجویان رشته های اقتصاد، اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

 • فصل 1. مقدمه
 • فصل 2. مفهوم ارزش گذاری محیط زیست
 • فصل 3. طبقه بندی رهیافت های ارزش گذاری
 • فصل 4. رهیافت های غیر مستقیم ارزش گذاری
 • فصل 5. رهیافت های مستقیم ارزش گذاری (هزینه سفر)
 • فصل 6. رهیافت های مستقیم ارزش گذاری (قیمت گذاری کیفی)
 • فصل 7. رهیافت های مستقیم ارزش گذاری (ارزش گذاری مشروط)
 • فصل 8. رهیافت آزمون های انتخاب
 • فصل 9. انتقال ارزش زیست محیطی
 • فصل 10. هزینه منفعت اجتماعی و ارزیابی پیامدهای زیست محیطی
 • فصل 11. ارزش گذاری آلودگی هوا در ایران
 • منابع

ارزیابی اثرات زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی -- ایران، آلودگی -- جنبه های زیست محیطی، آلودگی -- جنبه های اقتصادی