Sustainable Agriculture

کشاورزی پایدار اگرچه ریشه ای چندین هزار ساله در ادبیات کشاورزی دارد، اما در دهه های اخیر به دلیل مشکلات زیست محیطی و سلامت انسانی و ناپایداری تولید محصولات کشاورزی و نیز تهدید منابع اصلی تولید، توجهات جهانی را به خود جلب کرده به‎ نحوی که ...

کشاورزی پایدار اگرچه ریشه ای چندین هزار ساله در ادبیات کشاورزی دارد، اما در دهه های اخیر به دلیل مشکلات زیست محیطی و سلامت انسانی و ناپایداری تولید محصولات کشاورزی و نیز تهدید منابع اصلی تولید، توجهات جهانی را به خود جلب کرده به‎ نحوی که تلاش شده است دانش موجود در این حوزه از طرق مختلف ارتقاء یابد. یکی از رویکردهای مهم، ایجاد رشته های مرتبط با کشاورزی پایدار و ورود درس کشاورزی پایدار در رشته های کشاورزی و توسعه پایدار در رشته های منابع طبیعی و محیط زیست می باشد.
با توجه به اهمیت کشاورزی پایدار و نیز تولید متون درسی، مؤلفان بر آن شدند تا با تألیف کتابی تحت عنوان «مقدمه ای بر کشاورزی پایدار (رهیافتی اقتصادی)»، خلاء موجود در حوزه اقتصادی کشاورزی پایدار را پر کنند.
این کتاب در چهار بخش به رشته تحریر درآمده است: (1) کشاورزی پایدار، مفاهیم و ویژگی‎ها، (2) شاخص های پایداری کشاورزی، (3) کشاورزی زیستی، مفاهیم و الگوهای کاربردی اقتصادی و (4) کاربردهای کشاورزی پایدار در ایران.
نگارش کتاب به گونه ای است که تلاش شده تا با مفاهیم و تعاریف کشاورزی پایدار شروع و در نهایت با مطالعات کاربردی در ایران پایان یابد تا بالاترین کارایی را در دو حوزه تئوری و کاربردها داشته باشد و دانشجویان به هنگام آشنایی با تئوری های کشاورزی پایدار، کاربردهای عملی تئوری ها را نیز تجربه نمایند.

 • پیش‌ گفتار مؤلفان
 • مقدمه
 • بخش اول - کشاورزی پایدار، مفاهیم و ویژگی ها
  • فصل 1 - مقدمه
  • فصل 2 - کشاورزی پایدار در بیان زراعی
  • فصل 3 - دامنه کشاورزی پایدار و ارزیابی آن
  • فصل 4 - مفاهیم و تعاریف کشاورزی پایدار
  • فصل 5- ویژگی های کشاورزی پایدار، موانع و ابعاد
 • بخش دوم - شاخص های پایداری کشاورزی
  • فصل 6 - شاخص های پایداری کشاورزی
  • فصل 7 - الگوهای کاربردی اندازه گیری کشاورزی پایدار
  • فصل 8 - مدیریت پایدار آب در کشاورزی
  • فصل 9 - مکانیزاسیون در کشاورزی پایدار
  • فصل 10 - گازهای گلخانه ای و آثار آن بر بخش کشاورزی
  • فصل 11 - ترسیب کربن و کشاورزی پایدار
  • فصل 12 - تجربیات جهانی کشاورزی پایدار
 • بخش سوم - کشاورزی زیستی، مفاهیم و الگوهای کاربردی اقتصادی
  • فصل 13 - محصولات تراریخته و کشاورزی زیستی
  • فصل 14 - برآورد مجازی عملکرد محصولات زیستی
  • فصل 15 - سودآوری مجازی محصولات زیستی در دوره گذار
  • فصل 16 - تقاضای بالقوه اعتبارات برای گرایش به تولید محصولات زیستی
  • فصل 17 - حداقل قیمت پیشنهادی برای تولید محصولات زیستی
  • فصل 18 - برنامه های حمایتی پشتیبانی کننده تولید محصولات زیستی
 • بخش چهارم - کاربردهای کشاورزی پایدار در ایران
  • فصل 19 - ارزش خدمات اکولوژیکی و اقتصادی زنبور عسل (مطالعه موردی)
  • فصل 20 - مدیریت پاک علف های هرز
  • فصل 21 - قیمت گذاری علف کش های همسو با محیط زیست و کشاورزی پایدار
  • فصل 22 - همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید
  • فصل 23 - مدیریت فرسایش خاک و کشاورزی پایدار
  • فصل 24 - همسویی یارانه سبز، حفاظت خاک و کشاورزی پایدار
  • فصل 25 - سیاست های حمایتی حفاظت خاک
  • فصل 26 - مصرف کودها و سموم شیمیایی و کشاورزی پایدار
  • فصل 27 - کنترل بیولوژیک رهیافتی همسو با کشاورزی پایدار
  • فصل 28 - بهره وری کل عوامل تولید زیستی، شاخص کشاورزی پایدار
  • فصل 29 - خشکسالی و ناپایداری تولیدکشاورزی
  • فصل 30 - انتشار گازهای گلخانه ای و هزینه های زیست محیطی

 

کشاورزی پایدار -- راهنمای آموزشی (عالی)