آزمایشگاه آموزشی شیمی و حاصلخیزی خاک

آزمایشگاه آموزشی شیمی و حاصلخیزی خاک به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم خاک خدمات آموزشی ارائه میدهد. علاوه براین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز جهت انجام امور پژوهشی از امکانات این آزمایشگاه بهره مند می شوند. این آزمایشگاه به صورت محدود در ارائه خدمات به سایر گروه ها و بخش ها در خصوص آزمایش های مربوط به خصوصیات شیمیایی خاک و آب فعال می باشد.

ردیف تجهیزات
1 دستگاه تعیین نیتروژن
2 اسپکتروفتومتر
3 فلیم فتومتر
4 هدایت سنج
5 pH متر
6 کوره
7 شیکر
8 سانتریفوژ
9 هیتر

 

آزمایشگاه پژوهشی شیمی و حاصلخیزی خاک

در آزمایشگاه پژوهشی شیمی و حاصلخیزی خاک به امور پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و انجام طرحهای پژوهشی گروه علوم خاک پرداخته می شود.

برخی آزمایشهای قابل انجام در آزمایشگاههای آموزشی و پژوهشی شیمی و حاصلخیزی خاک عبارتند از:

تعیین نیتروژن، فسفر، پتاسیم در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین عناصر ریز مغذی و برخی عناصر سنگین در خاک و گیاه و کودهای آلی، تعیین کاتیونهای کلسیم، منیزیم، سدیم و پتاسیم و آنیونهای کلر، کربنات، بی کربنات و سولفات در خاک و آب، تعیین آهک، گچ و کلاس بافتی خاک، تعیین بر در خاک و گیاه، تعیین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک و...

 

ردیف تجهیزات
1 دستگاه تعیین کربن آلی
2 دستگاه جذب اتمی
3 میکرو سانتریفوژ
4 pH متر
5 یون متر

آزمایشگاه بیولوژی خاک 

این آزمایشگاه در یک سال تحصیلی به دانشجویان کارشناسی علوم خاک و کارشناسی ارشد و دکتری بیولوژی خاک خدمات آموزشی ارائه میدهد. همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز جهت انجام امور پژوهشی از امکانات آزمایشگاه و مشاوره و کمک کارشناس بهره مند می شوند. این آزمایشگاه در ارائه خدمات به سایر بخش ها از جمله اندازه گیری فاکتورهای بیولوژیکی خاک برای سایر افراد و دانشجویان نیز فعال می باشد.

 

آزمایشها:

مقطع کارشناسی ارشد : جدا سازی هاگ مایکوریزا از خاک– شمارش جمعیت اسپوری در خاک با روش سانتریفیوژ - رنگ آمیزی ریشه های حاوی میکوریزا - بیشترین تعداد محتمل – استخراج DNA– الکتروفورز – جدا سازی و اندازه گیری مواد آلی ( اسید هومیک و اسید فولیک) – شمارش نماتد ها در خاک

مقطع کارشناسی : اندازه گیری تنفس میکروبی خاک – اندازه گیری بیومس میکروبی (به روش تدخین- انکوباسیون)- اندازه گیری بیومس میکروبی (به روش تدخین- استخراج) – شمارش جمعیت های میکروبی خاک - خالص سازی و کشت باکتریها و قارچ های خاک – تفکیک باکتری های تند رشد از کند رشد – تولید فیتوتوکسن میکروبی

ردیف تجهیزات
1 هود استریل (لامینار)
2 انکوباتور و انکوباتور شیکر دار
3 اتوکلاو
4 میکروسکوپ معمولی
5 میکروسکوپ مانیتورینگ
6 سانتریفیوژ لوله آزمایش
7 تانک الکتروفورز
8 دسیکاتور
9 استرئومیکروسکوپ
10 هیتر استیرر
11 ورتکس
12 فریزر منهای 20
13 ترازوی 0/001
14

PCR

 

آزمایشگاه خاکشناسی عمومی

این آزمایشگاه در سال تحصیلی به دانشجویان مقطع کارشناسی در رشته های زراعت – خاکشناسی – باغبانی و فضای سبز – اقتصاد – گیاه پزشکی و آبیاری و همچنین دانشجویان دانشکده منابع طبیعی در رشته های شیلات - مرتع و آبخیز داری- مدیریت مناطق خشک و بیابانی و محیط زیست خدمات آموزشی ارائه می دهد.

آزمایشها :

نمونه برداری از خاک – تعیین بافت خاک به روش لمسی – تعیین بافت خاک به روش هیدرومتری – تعیین وزن مخصوص ظاهری خاک – تعیین وزن مخصوص حقیقی خاک – تعیین رطوبت خاک به روش وزنی- تعیین رنگ خاک – تعیین pH خاک – تعیین شوری (EC) خاک

IMG 5769    IMG 5770    IMG 5771

 

ردیف تجهیزات
1 همزن بافت خاک
2 هیدرومتر
3 کرنومتر
4 دفترچه رنگ مانسل
5 ترازوی وزن مخصوص ظاهری
6 پمپ خلا
7 قیف بوخنر
8 ترازوی 0/01
9 پیکنومتر
10 آون
11

ادوات نمونه برداری از خاک ( بیل و اوگر)

 

آزمایشگاه فیزیک خاک

دستگاه های تخصصی موجود در این آزمایشگاه:

1)صفحات فشاری: این دستگاه به همراه صفحات مخصوص به خود برای اندازه گیری منحنی مشخصه رطوبتی خاک و یا تعیین مقدار رطوبت خاک در یک مکش مشخص، استفاده می­گردد. اغلب در اندازه گیری­های پیش بینی شده در پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد گرایش فیزیک و حفاظت خاک کاربرد دارد.

2)تکان دهنده برقی الک: به منظور اندازه گیری پایداری خاکدانه ها به روش خشک استفاده می شود. تقریبا در تمامی پایان نامه های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد گرایش فیزیک و حفاظت خاک کاربرد دارد.

3)تک محوری برقی با رینگ نیرو: برای اندازه گیری برخی از انواع مقاومت (مانند مقاومت کششی خاکدانه ها و یا نمونه های استوانه ای خاک، مقاومت فشاری محصور و غیر محصور) خاک استفاده می­گردد. این دستگاه صرفا برای پایان نامه های با موضوع های مرتبط با پارامترهای مکانیکی خاک قابل استفاده است.

4)برش مستقیم دیجیتال: برای اندازه گیری مقاومت برشی خاک استفاده میشود. این دستگاه صرفا برای پایان نامه های با موضوع های مرتبط با پارامترهای مکانیکی خاک قابل استفاده است.

 

IMG 5781   IMG 5780   IMG 5779   IMG 5778

 IMG 5784