عنوان پایان نامهبررسی تأثیر پوشش بذر بر خصوصیات جوانه زنی، استقرار گیاهچه و فعالیت آنزیم ها طی جوانه زنی بذر کاملینا در شرایط تنش های خشکی و شوری
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
استاد راهنما آقای دکتر توکل افشاری
زمان ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/01
مکان کلاس 24 ساختمان شماره 2

جلسات دفاع