عنوان پایان نامهتولید و مقایسه ارزش غذایی ﻻرو مگس خانگی (Musca domestica) در بسترهای مختلف
مقطع و رشته کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر مروج
زمان ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/01
مکان کلاس 10 ساختمان شماره 1

جلسات دفاع