عنوان پایان نامهتاثیر کاربرد کود مایع جلبکی تهیه شده ازArthrospira platensis و Chlorella sp. بر برخی پارامترهای رشدی و بیوشیمیایی گیاه ذرت
مقطع و رشته کارشناسی ارشد مدیریت حاصل خیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
استاد راهنما خانم دکتر حلاج نیا
زمان ساعت 11، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/02
مکان کلاس 62، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع