عنوان پایان نامهارزیابی اثر فرمولاسیون و شرایط اکستروژن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی پودر سوپ فوری بر پایه گل کلم تازه (Brassica oleracea L.var. botrytis)، نشاسته ذرت و آرد ذرت
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر کوچکی
زمان ساعت 9، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/02
مکان کلاس 24 ساختمان شماره دو

جلسات دفاع