عنوان پایان نامهامکان سنجی تاثیر پوشش بذر بر شاخص های بیومتریک و فیزیولوژیک بذر پنبه با کرک و بدون کرک
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگروتکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
استاد راهنما آقای دکتر توکل افشاری
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/02
مکان کلاس 24 ساختمان شماره دو

جلسات دفاع