عنوان پایان نامهجمع آوری و شناسایی بندپایان مرتبط با علف هرز Salsola kali عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک باگیاه علف شور و پراکنش جغرافیایی علف شور در استان خراسان رضوی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
استاد راهنما آقای دکتر اسدی
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1402/12/02
مکان کلاس 32 ساختمان شماره سه

جلسات دفاع