عنوان پایان نامهارزیابی پتانسیل مکانی برای تولید برخی محصولات مهم ایران
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب - آبیاری و زهکشی
استاد راهنما آقای دکتر انصاری
زمان ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1402/12/13
مکان کلاس 24، ساختمان شماره 2

جلسات دفاع