عنوان پایان نامهالگوسازی راهبردهای مطلوب توسعه بازار-محصول تولیدات عمده صادراتی ارگانیک در استان خراسان رضوی
مقطع و رشته دکتری اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر کرباسی
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1402/12/14
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع