عنوان پایان نامهبررسی کالوسوژنز، تنوع ژنتیکی و افزایش تحمل به سرما از طریق تنوع سوماکلونال در ارقام سیب زمینی
مقطع و رشته دکتری علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
استاد راهنما آقای دکتر نعمتی
زمان ساعت 11، روز سه شنبه، مورخ 1402/12/15
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع