عنوان پایان نامهامکان سنجی و ارائه الگوی بازاریابی بیمه کشاورزی در سطح مزرعه
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر قربانی
زمان ساعت 9، روز یکشنبه، مورخ 1402/12/27
مکان اتاق شورای گروه اقتصاد کشاورزی

جلسات دفاع