عنوان پایان نامهمقایسه میزان آلوئین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه ورا با گیاهچه‌های تکثیر شده در ترکیبات هورمونی و سدیم نیتروپروساید تحت تاثیر برخی الیسیتورها
مقطع و رشته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی
استاد راهنما خانم دکتر مشتاقی
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1403/02/01
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع