عنوان پایان نامهبررسی تاثیر کیتوزان بر محتوای تانشینون IIA تحت شرایط تنش خشکی در گیاه برازمبل
مقطع و رشته دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر شهریاری
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1403/02/05
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع