عنوان پایان نامهاثر تغییر اقلیم برنیاز سرمایی و مراحل فنولوژی پسته
مقطع و رشته دکتری هواشناسی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر موسوی بایگی
زمان ساعت 8:30، روز چهارشنبه، مورخ 1403/02/19
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع