عنوان پایان نامهالگوسازی مؤلفه های اثرگذار بر توسعه بازار و صادرات آبزیان ایران
مقطع و رشته دکتری اقتصاد کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر محمدی
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1403/03/09
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع