عنوان پایان نامهاثر مکمل جیره ای مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر عملکرد تولیدی مرغ های تخمگذار مسن
مقطع و رشته ارشد علوم دامی گرایش تغذیه طیور
استاد راهنما آقای دکتر حسن آبادی
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1403/03/19
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع