عنوان پایان نامهمطالعه اثر کاربرد پس از برداشت ساکارز،8-هیدروکسی کوئنولین سولفات،1-متیل سیکلوپروپن و متیل جاسمونات بر صفات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل بریده آلسترومریا رقم کلگری
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی باغبانی - فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
استاد راهنما آقای دکتر تهرانی فر
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1403/03/13
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع