عنوان پایان نامهاثرات ترکیبات فایتوژنیک گیاهان دارویی و روش تغذیه با شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های متابولیکی گوساله‌های شیرخوار
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم دامی - تغذیه دام
استاد راهنما آقای دکتر طهماسبی
زمان ساعت 11، روز یکشنبه، مورخ 1403/03/13
مکان کلاس 11، ساختمان شماره 1

جلسات دفاع