عنوان پایان نامهشناسایی و ردیابی ژن های اثرگذار قارچ عامل بیماری برق زدگی نخود بر اساس عناصر تنظیمی بالا دست ژن، در شرایط این ویترو و برهمکنش با ارقام نخود مقاوم و حساس
مقطع و رشته دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر شکوهی فر /  آقای دکتر ممرآبادی
زمان ساعت 8، روز یکشنبه، مورخ 1403/03/20
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع