عنوان پایان نامهشناسایی و بررسی خصوصیات مولکولی یک جدایه بادناویروس 1 پیچ گلیسین (Wisteria badnavirus 1) در استان خراسان رضوی
مقطع و رشته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
استاد راهنما آقای دکتر مهرور
زمان ساعت 12، روز یکشنبه، مورخ 1403/03/27
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع