عنوان پایان نامهمطالعه افزایش کارآیی مصرف آب گیاه هندوانه Citrullus lanatus تحت پوشش مالچ و کشت مخلوط در جنوب استان کرمان (جیرفت)
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
استاد راهنما آقای دکتر آروئی
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1403/03/23
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع