عنوان پایان نامهبررسی اثر جاذب های اتیلن و رطوبت بر حفظ کیفیت و افزایش زمان نگهداری جوانه بذر ماش
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
استاد راهنما آقای دکتر صداقت
زمان ساعت 10، روز سه شنبه، مورخ 1403/03/29
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع