عنوان پایان نامهبررسی واکنش‌های فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و بیوشیمیایی چند گیاه فصلی زینتی تحت طراحی طیف‌های نور
مقطع و رشته دکتری علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
استاد راهنما آقای دکتر تهرانی فر
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1403/04/06
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع