عنوان پایان نامهارزیابی بهترین شیوه‌های مدیریت رواناب شهری (مطالعه موردی: حوضه چهارچشمه مشهد)
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
استاد راهنما آقای دکتر مساعدی، آقای دکتر فریدحسینی
زمان ساعت 10، روز یکشنبه، مورخ 1403/04/10
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع