عنوان پایان نامهبهینه سازی الگوی کشت با هدف مدیریت منابع آب زیرزمینی در دشت اراک
مقطع و رشته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
استاد راهنما آقای دکتر انصاری
زمان ساعت 12، روز دوشنبه، مورخ 1403/04/04
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع