عنوان پایان نامهارزیابی قابلیت بیوکنترل باکتری‌های ریزوسفر و اندوفیت سیب زمینی علیه بیماری لکه موجی
مقطع و رشته دکتری بیماری شناسی گیاهی
استاد راهنما خانم دکتر بقائی
زمان ساعت 12:30، روز دوشنبه، مورخ 1403/04/11
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع