عنوان پایان نامهارزیابی اثر یون مس بر القای ژن لاکاز pel3 در قارچ Pleurotus eryngii و ساخت سازه ژنی حاوی پروموتر بهبود یافته
مقطع و رشته دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
استاد راهنما آقای دکتر شهریاری
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1403/04/13
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع