عنوان پایان نامهآنالیز بیان پیشبر ژن CaDRRG از منشاء نخود، در پاسخ به هورمون‌های دفاعی گیاه و عصاره قارچ Ascochyta rabiei در لاین‌های تراریخت توتون
مقطع و رشته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
استاد راهنما آقای دکتر ممرآبادی / آقای دکتر شکوهی‌فر
زمان ساعت 10، روز شنبه، مورخ 1403/04/16
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع