عنوان پایان نامهمقایسه مقاومت ژنوتیپ‌های گندم نسبت به سن (Eurygaster integriceps) در شرایط آب و هوایی نیشابور
مقطع و رشته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی
استاد راهنما آقای دکتر اسدی / خانم دکتر خرم‌دل
زمان ساعت 12، روز چهارشنبه، مورخ 1403/04/20
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع