عنوان پایان نامهارزیابی تحمل به شوری ژنوتیپ‌های نخود کابلی در شرایط مزرعه و کنترل شده
مقطع و رشته دکتری اگروتکنولوژی گرایش فیریولوژی گیاهان زراعی
استاد راهنما آقای دکتر نظامی، آقای دکتر نباتی
زمان ساعت 12، روز سه شنبه، مورخ 1403/04/19
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع