عنوان پایان نامهارزیابی تنوع زیستی کشاورزی در افغانستان
مقطع و رشته دکتری اگرواکولوژی
استاد راهنما آقای دکتر علیرضا کوچکی، آقای دکتر نصیری محلاتی
زمان ساعت 10، روز چهارشنبه، مورخ 1403/04/20
مکان آمفی تئاتر ویدئو کنفرانس، ساختمان تحصیلات تکمیلی

جلسات دفاع