دکتر رسول خدابخشیان کارگر، عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، در تالیف یک فصل از کتاب Advances in Spectroscopic Analysis of Food and Drink مشارکت داشته است.

این کتاب به زبان انگلیسی و توسط انتشارات IOP به چاپ رسید و در تاریخ 24 فوریه در آمریکاى شمالى و اروپا عرضه شد. علاوه بر این، در تدوین و انتشار آن، چندین استاد از دانشگاه‌های آمریکا، آسیا و اروپا که در زمینه طیف‌سنجی محصولات غذایی تجربیات و آموخته‌هایی داشته‌اند نقش ایفا کرده‌اند و آن را به‌عنوان یک کتاب جامع به رشته تحریر درآورده‌اند.

کتاب در قالب 12 فصل تدوین گردیده است که فصل 9 این کتاب با عنوان طیف سنجی مادون قرمز نزدیک برای تجزیه و تحلیل کیفیت میوه/آب میوه: تئوری و کاربرد، توسط آقای دکتر خدابخشیان عضو هیئت علمی گروه مهندسی بیوسیستم تالیف گردیده است.

لازم به توضیح می‌باشد که در سایر فصل‌های این کتاب نیز مجموعه مقالات و تحقیقات پژوهشی در حوزه کیفیت‌سنجی غیر مخرب محصولات کشاورزی که در گروه مهندسی بیوسیستم توسط ایشان چاپ شده است مورد استناد قرار گرفته است.

Advances in Spectroscopic Analysis of Food and Drink

اخبار دانشکده